Licencētas apmācību programmas:

   • Autoiekrāvēja vadītājs
   • Elektroiekrāvēja vadītājs
   • Motorzāģa un krūmgrieža operators
   • Stropētājs
   • Hidrauliskā manipulatora operators

   

  Pēc apmācībām saņemsiet plastikāta apliecību.

Autoiekrāvēja vadītājs – licencēta programma

Latvijas likumdošana paredz, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai apmācītam personālam. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Ik gadu šāda veida personālam ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības derīguma termiņš.

Programmas mērķis un uzdevumi:

Iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par autoiekrāvēja darbības principiem, pareizu ekspluatāciju, darba aizsardzības noteikumu ievērošanu darbā ar autoiekrāvēju, kā arī sniegt pamazināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām. Iegūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem pasargāt sevi un citus no nelaimes gadījumiem, kuri var rasties, ja tiek nepareizi vadīts autoiekrāvējs.

Programmas ilgums:

6 stundas.

Kursa programma:

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar autoiekrāvēju
 • Autoiekrāvēji, to veidi, autoiekrāvēja stabilitātes pamatprincipi
 • Autoiekrāvēja uzbūve, vadības aparatūra, darba iekārta
 • Kravu izvietošana noliktavās, uz transporta līdzekļiem (paletes, plaukti, to ekspuatācija; darbs ar bīstamo kravu)
 • Autoiekrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības (autoiekrāvēju barošanas sistēmas, īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi)
 • Autoiekrāvēju tehniskā apkope
 • Darba drošības noteikumi (rīcība nelaimes gadījumos, individuālie darba aizsardzības līdzekļi)

Iegūstamais dokuments:

Autokrāvēja vadītāja apliecība

Kursa cena:

65 EUR

Elektroiekrāvēja vadītājs – licencēta programma

Latvijas likumdošana paredz, ka pašgājēja iekārtas atļauts vadīt tikai apmācītam personālam. Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. Ik gadu šāda veida personālam ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības derīguma termiņš.

Programmas mērķis un uzdevumi:

Iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par elektroiekrāvēja darbības principiem, pareizu ekspluatāciju, darba aizsardzības noteikumu ievērošanu darbā ar elektroiekrāvēju, kā arī sniegt pamazināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām. Iegūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem pasargāt sevi un citus no nelaimes gadījumiem, kuri var rasties, ja tiek nepareizi vadīts elektroiekrāvējs.

Programmas ilgums:

6 stundas.

Kursa programma:

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar elektroiekrāvēju
 • Elektrokrāvēji, to veidi, elektrokrāvēja stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;
 • Elektrokrāvēja izmantošana ražošanā, ievērojot darba drošības prasības:
 • iekrāvēja pārbaude, akumulatora baterijas pārbaude. Piktogrammas;
 • elektroiekrāvēja darbības cikli;
 • īpašie ekspluatācijas apstākļi, darbs trokšņainā vidē, attiecīgās teritorijas satiksmes noteikumi, satiksmes ceļi;
 • kravu izvietošana noliktavās un uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);
 • Elektroiekrāvēju tehniskā apkope
 • Darba drošības noteikumi (rīcība nelaimes gadījumos, individuālie darba aizsardzības līdzekļi)

Iegūstamais dokuments:

Elektroiekrāvēja vadītāja apliecība

Kursa cena:

65 EUR

Stropētājs – licencēta programma

MK noteikumi nosaka, ka uzņēmumiem ir jānodrošina apkalpojošā personāla apmācības darba aizsardzības jautājumos saistībā ar stropēšanas darbiem, ja darbinieki izpilda bīstamo iekārtu vadības operācijas. Stropētāja darba specifika prasa īpašu apmācību, jo tā darbs cieši saistīts ar dažādu kravu drošību, kas būtiski ietekmē kā uzņēmuma, tā arī darbinieka produktivitāti.

Apmācību gaitā izglītojamais tiek iepazīstināts ar LR likumdošanā noteiktajām darba aizsardzības prasībām, lietojot akustiskos, roku u.c. signālus un zīmes, atbilstoši 03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kā arī kravas, celtņu un stropju veidiem. Gūtās zināšanas nodrošinās efektīvu darba izpildi un samazinās negadījumu iespējamību darba vietā.

 Programmas mērķis un uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt iespēju gūt zināšanas un prasmes par stropēšanas darbiem, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtību un drošiem to paņēmieniem; apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās.

Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt stropētājiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes darba drošības jautājumos, elektrodrošībā, bīstamo iekārtu uzturēšanā un lietošanā, veicot stropēšanas darbus.

 Programmas ilgums:

6 stundas.

Kursa programma:

 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar stropēšanas ierīcēm;
 • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
 • Galvenās prasības elektrodrošībā
 • Galvenās prasības ugunsdrošībā
 • Kravas satveršana palīgierīces un tara
 • Stropu brāķēšana
 • Pārvietojamo kravu klasifikācija
 • Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
 • Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
 • Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
 • Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
 • Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
 • Kravas satveršanas ierīces, palīgierīces, to pārbaude, defektu noteikšana un kravas satvērējierīču brāķēšana;
 • Celtņu maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm, maksimālais celšanas augstums, kravas pārvietošanas ātrums dažādās kustības plaknēs;
 • Kravu veidi, darbs ar īpašām kravām, kravu izvietošanas shēmas;
 • Kravas celšanas un nolaišanas paņēmieni;
 • Darba drošības noteikumi. Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība

Kursa cena:

65 EUR

Motorzāģa un krūmgrieža operators – licencēta programma

MK noteikumi Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” (pieņemti 02.05.2012.) nosaka, ka lai persona mežsaimniecības darbos varētu lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi), nepieciešama attiecīgā motorinstrumenta kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Apmācībās gūtās zināšanas pasargās nodarbinātos no nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī nodrošinās iemaņas kvalitatīvi un dinamiski veikt sev uzticētos darba pienākumus ar krūmgriezi un motorzāģi, ceļot darba produktivitāti.

Programmas mērķis un uzdevumi:

Apgūt teorētiskās zināšanas par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi, prasmi veikt tehnisko apkopi.

Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; ievērot darba drošības noteikumus; veikt motorzāģa un krūmgrieža tehnisko apkopi; veikt pareizus motorzāģa un krūmgrieža degvielas uzpildīšanas un glabāšanas darbus; ievērot darba aizsardzības prasības koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas darbos.

 Programmas ilgums:

8 stundas.

Kursa programma:

 • LR likumdošana par darba drošību;
 • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
 • Pamatprasības mežizstrādē, kokapstrādē
 • Mežizstrādes, kokapstrādes pamati, materiālmācība un raksturlielumi
 • Krūmgriežu, motorzāģu iedalījums, uzbūve un darbības principi;
 • Krūmgrieža, motorzāģa pareiza sagatavošana, apkope un ekspluatācija;
 • Koku gāšanas tehnoloģija, bīstamie aspekti;
 • Darbā pielietojamās palīgierīces un aizsargaprīkojums;
 • Stumbra atzarošanas un sagarumošanas tehnoloģija;
 • Cirsmu pareiza izstrāde, ievērojot cirsmu kartes;
 • Instruktāžu veidi;
 • Darba aizsardzības organizācija uzņēmumos;
 • Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums;
 • Darba drošības pasākumi darbā ar toksiskām vielām;
 • Rīcība ārkārtas situācijās.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība

Kursa cena:

65 EUR

Hidrauliskā manipulatora operators – licencēta programma

MK noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” (pieņemti 09.12.2002.) nosaka darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, lai neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai, kā arī nosaka darba devēja pienākumus šo prasību īstenošanā.

Noteikumi attiecas uz jebkuru darbību ar darba aprīkojumu — palaišanu (iedarbināšanu), apstādināšanu, lietošanu, pārvietošanu, labošanu, pārveidošanu, tehnisko apkopi (uzturēšanu), apkalpošanu, tīrīšanu — (turpmāk — lietošana), izņemot specifiskas darbības ar darba aprīkojumu bruņotajos spēkos, policijā, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī citās līdzīgās jomās, ja attiecīgo specifisko darbību raksturs ir pretrunā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem.

 Programmas mērķis un uzdevumi:

Apgūt teorētiskās zināšanas par hidrauliskā manipulatora darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu. Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt hidrauliskā manipulatora tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot darba drošības noteikumus.

Programmas ilgums:

6 stundas.

Kursa programma:

 • Hidromanipulatori, to uzbūve, vadība. Drošības ierīču izvietojums un nozīme;
 • Hidromanipulatora izmantošana, ievērojot drošības prasības:
  • hidromanipulatora maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
  • kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
  • droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
 • Galvenās prasības elektrodrošībā.
 • Galvenās prasības ugunsdrošībā.
 • Hidrauliskā manipulatora darba tehnoloģija
 • Celtņu iedalījums, to klasifikācija pēc konstrukcijas, pielietojuma, piedziņas, darba režīma, galvenie raksturlielumi.
 • Pamatprasības hidrauliskajiem manipulatoriem un to galvenajiem mehānismiem.
 • Hidraulisko manipulatoru raksturlielumi un aprīkojums.
 • Rīcība nelaimes gadījumos.

Iegūstamais dokuments:

Hidrauliskā manipulatora operatora apliecība

Kursa cena:

65 EUR