Vispārīgie autoskolas noteikumi.

 1. TPA – Tava profesionālā autoskola (turpmāk – Autoskola) Kursantu iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) sastādīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības procesa kontroles kārtību“, Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”,  Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” un Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”;
 2. Autoskolas iekšējās kārtības un apmācības noteikumu mērķis ir organizēt un nodrošināt Autskolas atbilstošu darba organizāciju, mācību laika pilvērtīgu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un Kursantu drošību Autoskolā (e-vidē attiecīgi, uzturēt atbilstošu nodarbības norisi);
 3. Noteikumi nosaka: 

3.1. Kursantu uzvedības un citus noteikumus, kuri Kursantiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā (e-vidē attiecīgi, netraucēt citus Kursantus un pasniedzēju ar citiem jautājumiem, kuri neskar apmācības procesu);

3.2. Kursantu tiesības un pienākumus; 

3.3. kārtību, kādā tiek organizēta apmācība.

 

 1. MK noteikumu Nr.358, Nr.103, Nr.551, Nr. 581 un citu Autoskolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem Kursantiem ir obligāta.

 

Apmācības procesa organizācija.

 1. Nodarbību sākums tiek norādīts katrai grupai individuāli saskaņā ar nodarbību grafiku, attiecīgi, kuru grupu Kursants izvēlējies. Kursants Autoskolā ierodas savlaicīgi, lai nodarbību sākums netiktu kavēts, Kursants atrastos mācību telpā un netraucētu pasniedzējam sākt darbu (e-vidē attiecīgi, novēlota pieslēgšanās pie nodarbības).
 2. Ja nodarbība kavēta vairāk par 15 minūtēm no nodarbības sākuma, Kursanta nodarbību apmeklējums netiek reģistrēts CSDD sistēmā. Kavētā nodarbība Kursantam ir jānoklausās kopā ar citu grupu vai individuāli un šie ir maksas pakalpojumi.
 3. Autoskolas teorētiskā eksāmena kartošanas laiki katrai mācību grupai tiek saskaņoti individuāli. Ārpus saskaņotā grafika jāsazinās ar autoskolu pa tālruni: 20334224.
 4. Autoskolas biroja darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 9:00 – 17:00. Ja darba laiks tiek mainīts, Autoskola to paziņo, izliekot informāciju uz biroja durvīm, paziņojot mājas lapā vai soc.tīklos (Facebook, Instagram).
 5. Autoskolas telpās un kāpņu telpās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas;
 6. Kursantam jāievēro pārējo Kursantu tiesības uz nedrīkst traucēt mācību procesu.
 7. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums.
 8. Kursants izturas ar cieņu pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem Kursantiem.
 9. Nodarbībās Kursantam jāpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi.
 10. Nodarbības autoskolā notiek atbilstoši pēc MK noteikumos Nr.358, Nr.103, Nr.551, Nr.581 apstiprinātās mācību programmas. Papildus informāciju Kursants var meklēt mājas lapā www.likumi.lv.
 11. Nodarbību grafiks tiek paziņots pirmajā teorijas nodarbībā. Nodarbību grafiks var tikt mainīts. Kursants apmeklē visas nodarbību sarakstā paredzētās nodarbības.
 12. Ja Kursantam nav iespējams ierasties uz nodarbībām, tad jāpaziņo pasniedzējam vai Autoskolas administrācijai iepriekš.

 

Apmācības kārtība.

 1. Kursantam apmācību veic pamatojoties uz rakstisku vai mutisku līgumu, kurš noslēgts starp Kursantu un Autoskolu, kurā tiek sniegta informācija par svarīgākajiem apmācības kārtības nosacījumiem un iekšējās kārtības noteikumiem.
 2. Kursants, kurš vēlas iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, T kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, nepieciešams beigt pirmās palīdzības mācību kursus, ja Kursantam nav iepriekš izieti šie kursi. Pirmās palīdzības kursu apliecība tiek izsniegta uz 5 (pieciem) gadiem. No šiem kursiem ir atbrīvoti Kursanti, kuriem ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai mācās attiecīgās izglītības iestādēs.
 3. Ja ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai Kursants mācās attiecīgās izglītības iestādēs, tad ar beigšanas dokumenta kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes jādodas uz CSDD apstiprināt, ka tiks pieņemts šo dokuments.
 4. Teorētiskos priekšmetus māca pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība. Apmācības notiek mācību telpā, uz kuru ir izsniegta macību karte (e-vidē attiecīgi, attālināti izmantojot Microsoft Teams programmu).
 5. Kursants saudzīgi izturas pret autoskolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu saglabāšanu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā Kursants par to paziņo pasniedzējam, administrācijai vai autoskolas vadībai un atlīdzina autoskolai nodarītos zaudējumus. Kursanta pienākums ir saudzēt autoskolas īpašumu, saudzīgi izturēties pret autoskolas telpām, inventāru.
 6. Apmācība tiek veikta gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.
 7. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus.
 8. Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārotjumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts uzsākt mācību braukšanu.
 9. Pēc visu autoskolas līgumā norādīto maksājumu veikšanas, Kursantam tiek izsniegta apmācības karte. Apmācības karte glabājas pie Kursanta.
 10. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām. Kā arī apmācību veic pamatojoties uz šiem MK noteikumiem.
 11. Pēc teorijas apmācības beigām pasniedzējs veic ierakstu apmācību kartē. Pēc tam tiek kārtots teorijas eksāmens. Uz autoskoals teorētisko eksāmenu jābūt līdzi apmācības kartei. Eksāmenā ir 30 (A, B kat.) vai 35 (C, D kat.) jautājumi un drīkst pieļaut kopā ne vairāk kā 2 kļūdas. Pēc eksāmena nokārtošanas Autoskolas pārstāvis veic ierakstu apmācības kartē, apzīmogo to un Kursants var doties uz CSDD kārtot teorijas eksāmenu.
 12. Teorijas eksāmenu Kursants var kārtot tikai tad, ja viss ir apmaksāts. Ja Kursants kavē vairākas nodarbības vai netiek veikti maksājumi, Autoskola ir tiesīga atskaitīt Kursantu. Autoskolas teorijas eksāmens tiek kārtots noteiktos laikos, kurus var uzzināt sazinoties ar autoskolu pa tālruni 20334224 vai rakstot info@tpaskola.lv.
 13. Kad Kursantam ir pilnībā aizpildīta apmācības karte, nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, tad Kursants kārto autoskolas braukšanas eksāmenu.
 14. Līdz autoskolas eksāmenu kārtošanai jābūt nokārtotām visām saistībām ar autoskolu (veiktām visām apmaksām, pagarinātam līgumam, ja pārsniegts termiņš, kas norādīts līgumā ar autoskolu).

 

Kursanta tiesības un pienākumi. 

 1. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un grupu, kurā apgū teorētisko apmācību;
 2. Kursantam ir tiesības brīvi izvēlēties braukšanas instruktoru, pie kura notiks braukšanas apmācība; 
 3. Pēc līguma noslēgšanas, autoskola Kursanta iemaksāto naudu par apmācībām atpakaļ neatgriež.
 4. Kursants apņemas atteikties (pa tālruni vai epastu): no Pirmās palīdzības kursiem – vismaz 1 darba dienu iepriekš; no Medicīniskās komisijas – vismaz 2 darba dienas iepriekš; no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības – vismaz 1 darba dienu iepriekš; no teorētiskās apmācības – 2 darba dienas pirms teorētiskā kursa sākuma. Gadījumā, ja Kursants laicīgi neatteicās no augstāk minētiem pakalpojumiem, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu no Kursanta par šiem pakalpojumiem pilnā apmērā;
 5. Kursants apņemas savlaicīgi ierasties uz teorētiskajām nodarbībām un nekavēt to sākumu. Pretējā gadījumā Kursantam jāapmeklē kavētā nodarbība citā grupā, kura jāapmaksā atbilstoši autoskolas noteiktajam cenrādim;
 6. Jānokārto visas saistības ar Autoskolu līdz eksāmena kārtošanai. Ja līgums nav parakstīts, tad tas neatbrīvo Kursantu no saistībām ar Autoskolu;
 7. Ja vēlas lauzt līgumu ar Autoskolu, tad līdz teorijas eksāmenam Kursantam ir jāuzraksta iesniegums, kurā tiek norādīts iemesls, kāpēc Kursants vairs nevēlas turpināt apmācības;
 8. Ja ir kādas pretenzijas pret Autoskolas darbu vai pasniedzēja darbu, tad rakstiski jāinformē par to Autoskola. Autoskola rakstiski atbildēs LR likumos noteiktajā kārtībā;
 9. Ja Kursants vēlas atgriezt savu iemaksāto summu, tad Kursantam ir jāraksta iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, summa, konta Nr. un iemesls;

Noteikumu darbības termiņš.

 1. Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors;
 2. Noteikumi Autoskolā glabājas sekretariātā un ir brīvi pieejami visiem Autoskolas audzēkņiem;
 3. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu;
 4. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai.

Personas datu apstrāde.

 1. Kursants pilnībā piekrīt savai datu apstrādei un nodošanai SIA “TPA” ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Pušu atbildība.

 1. Ierodoties Autoskolā, parakstot līgumu vai piesakoties attālināti nodarbībām, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības un apmācības noteikumiem un piekrīt tos ievērot;
 2. Parakstot līgumu Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar Autoskolas iekšējās kārtības un apmācības noteikumiem, un piekrīt tos ievērot;
 3. Autoskolai ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu, paziņojot par to telefoniski vai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā;
 4. Autoskola ir tiesīga lauzt līgumu un atteikties no Kursanta apmācības, ja tiek neievēroti iekšējās kārtības un apmācības noteikumi;
 5. Autoskolai ir tiesības lauzt noslēgto līgumu ar Kursantu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: 
  1. Kursants sniedzis nepatiesas ziņas līguma slēgšanai;
  2. Kursants izpauž agresiju vai ļaunprātīgi bojā Autoskolas īpašumu. Šādā gadījumā Kursants apmaksās 3 darba dienu laikā Autoskolai radītos zaudējumus.
 6. Jebkurai pusei laužot līgumu pirms termiņa, Kursantam iemaksātā nauda netiek atmaksāta;
 7. Ja Autoskolas darbinieki un / vai pakapojuma sniedzēji nepielda savus darba pienākumus, Kurstantam ir pienākums nekavējoties informēt par to Autoskolas vadību.
 8. Ja kursants nepiekrīt autoskolas braukšanas eksāmena rezultātam, tad eksāmena vērtējumu var apstrīdēt nedēļas laikā no kārtošanas dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu SIA TPA administrācijai. Autoskola apņemas sniegt rakstveida atbildi 30 darba dienu laikā.